ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES


Roddu ħajr lill-Mulej,
għax għal dejjem
it-tjieba tiegħu.


Għajtu bil-ferħ lill-Mulej,
nies kollha tal-art,
aqdu bil-ferħ lill-Mulej,
idħlu quddiemu b’għana ferrieħi.

Kunu afu li Jaħweh hu Alla;
hu ħalaqna, u aħna tiegħu,
aħna l-poplu tiegħu
u n-nagħaġ tal-mergħa tiegħu.

Idħlu b’għana ta’ ħajr
mill-bibien tiegħu;
bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu;
roddulu ħajr u bierku ismu!

  
Go to Archive
Salvu Cefai -- Benefattur tal-Irħam

Kien is-sittax ta’ Diċembru, tas-sena elf disa’ mija u ħdax, meta Mikieli u Karmena tal-Fiesa, tweldilhom it-tieni wild tagħhom – Salvu Cefai. B’kollox, Salvu kellu tliet ħutu oħra subien. Il-kbir kien iġib l-isem ta’ Martinu u ħutu ż-żgħar kienu Frenċ u Pawlu. L-għejxien tagħhom kien jiġi ta’ kuljum permezz tas-sengħa ta’ ħajjat li kellu missierhom.

Read more...
Mons. Luigi Vella Arċipriet Emeritus

Mons. Luigi Vella twieled fil-parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesu`, fil-Fontana. Ta’ ħames snin beda l-Iskola Primarja tal-Gvern fir-Rabat. Fis-sena 1937 iz-ziju Dun Franġisk Mercieca, wara 20 sena servizz fil-parroċċa mal-ewwel kappillan Dun Ġużepp Hili, sar kappillan tal-parroċċa tal-Għasri. Luigi mar miegħu f’din il-parroċċa u kompla l-iskola f’dan ir-raħal.

Read more...
It-Translazzjoni tal-fdalijiet tas-saċerdot Dun Karm Cachia miċ-ċimiterju għall-Knisja Parrokkjali taż-Zebbuġ

Sa minn qabel il-mewt tas-Saċerdot Dun Karm Cachia, in-nies kienet diġa` żżommu bi bniedem li għex il-virtujiet erojċi tal-qdusija fl-aqwa tagħhom. Din l-idea tan-nies kompliet tissaħħaħ wara mewtu, meta ħafna bdew jitolbu ‘l Alla bl-interċessjoni tiegħu u jaqilgħu l-grazzji li jeħtieġu. Infatti mhux ftit kienu dawk li kienu jirrikorru lejn iċ-Ċimiterju Parrokkjali taż-Żebbuġ biex jitolbu fuq il-qabar tiegħu, imissu xi oġġetti ta’ devozzjoni miegħu u jixegħlu xi xemgħa jew iħallu xi fjuri fuqu.

Read more...
IL -KAN. KANT. DUN KARM CINI
(19.05.1938 – 1.08.2014)


Il-Kan. Kantur Dun Karm Cini, iben Gużepp u Reġina nee’ Cefai, twieled nhar id-19 ta’ Mejju 1938, f’42, Triq il-Madonna taċ-Ċiċri, iż-Żebbuġ Għawdex u ġie mgħammed l-għada minn Dun Ġużepp Masini, li kien qed iservi bħala Vigarju Ekonomu, fil-Parroċċa taż-Żebbuġ. Il-parrini tiegħu kienu zijuh minn naħa t’ommu, Franġisk Cefai u zitu minn naħħa t’ommu wkoll Maria Antonia Cefai, it-tnejn miż-Żebbuġ. Irċieva s-Sagrament tal-Konfirmazzjoni fid-19 ta’ Awwissu 1945, mill-Isqof Ġużeppi Pace fil-Knisja Parrokkjali taż-Żebbuġ.

Read more...

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formosa