ZEBBUG PARISH
HOME BULLETIN EVENTS HISTORY MEDIA CONTACT ENTITIES
"Mal-Qtajja ta’ l-angli
 Rridu nfahhruk
Inti taf O’ Marija
Li ahna nhobbuk

 Insellmulek O’ Marija
Li fis-sema gejt Mghollija
U minn Alla nkurunata
 Fuq il-hlejjaq ixxurtjata "
 
~Innu lil Santa Marija~
 

Latest Updates
Bulletin Weekly Bulletin 18/08/2016
Events Progamme of festivities in honour of the Blessed Virgin Mary Assumed into Heaven 2016 12/08/2016
Bulletin 12/08/2016
Bulletin 04/08/2016
-- Programm Tal-Festi Solenni 29/07/2016
Bulletin Weekly Bulletin 29/07/2016
 
Messaġġ tal-Arċipriet fi żmien il-festa
LEJN KOMUNITA` AKTAR ĦANINA

Matul din is-sena l-Mulej tana l-opportunita` li nisimgħu, nirriflettu u anke nagħmlu esperjenzi tal-ħniena t’Alla magħna. Kienet tant f’waqtha l-idea tal-Missier tagħna l-Papa Franġisku li propju meta ninsabu ngħixu f’dinja mimlija vjolenza, mibegħda, aggressjoni, inġustizzja u gwerer, iniedi din is-Sena Ġubilari ffukata fuq il-Ħniena. Il-Bulla tal-indizzjoni: Misericordie Vultus kienet programm għal pjan pastorali għall-Knisja Universali. Ħassejniha bħala raġġ qawwi ta’ tama li tant konna mxennqa għalih, bħal fewġa friska li riedet tkompli ġġedded il-Knisja ta’ Kristu, bħal aħbar tajba oħra f’soċjeta` bbumbardjata minn aħbarijiet negattivi...

Anke fid-Djoċesi tagħna, ittieħdu diversi inizjattivi f’dan ir-rigward. Infetħu t-tliet bibien tal-ġublew fi tliet santwarji marjani għeżież għalina l-Għawdxin kollha, ir-Ragħaj Spiritwali tagħna l-Isqof Mario Grech kellimna diversi drabi u f’kull okkażjoni li kien ikollu dwar din il-ħniena li l-Knisja trid twasslilna. Anke fil-Parroċċa tagħna ppruvajna nagħtu spinta lil dan l-aspett b’diversi modi fosthom it-Temi tal-Erbgħat bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija, li ħadnihom minn titli marbuta mal-ħniena meħuda mil-litanija lawretana bħal: Kenn tal-midinbin, Faraġ tal-Imnikktin, Għajnuna tal-Insara, Saħħa tal-Morda, Omm tal-Parir it-Tajjeb, Bieb tas-Sema, Xebba kollok Ħniena...eċċ.

Kien il-Papa Franġisku nnifsu li ssuġġerielna biex matul din is-sena nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq Marija ‘Omm il-Ħniena’. Bħala Omm vera tagħna lejha nduru fil-ħtiġijiet tagħna u nħalluha twassalna għand Binha Ġesu` li qatt ma jirrifjuta t-talb tagħha u tagħna u jagħtina dak li verament għandna bżonn.

Ċertament li lkoll kemm aħna għexna u għamilna esperjenza ta’ din l-imħabba u l-ħniena t’Alla. U żgur li din l-esperjenza ħalliet effett sabiħ fuqna. J’Alla issa aħna mmarkati minn dan l-effett pożittiv inkunu wkoll kapaċi nuru ħniena mal-oħrajn u bħal Marija nakkumpanjaw lill-oħrajn f’din il-mixja lejn il-maħfra u l-imħabba. Kemm tkun isbaħ il-persuna tagħna, il-familja tagħna, il-komunita` tagħna, is-soċjeta` tagħna, id-dinja li ngħixu fiha li kieku titgħallem tipprattika u tgħix iżjed ħniena. Din hi x-xewqa u l-awgurju tiegħi f’din l-okkażjoni ta’ festa.

Nieħu wkoll l-okkażjoni biex minn qalbi nirringrazzja lil ħuti s-Saċerdoti tal-ħidma u l-kooperazzjoni tagħhom, lill-membri kollha tal-Għaqdiet u l-voluntiera kollha li jaħdmu għall-festa u għall-Parroċċa u li dejjem issibhom lesti biex jgħinu fil-ħtiġijiet kollha tal-Knisja tul is-sena kollha.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.
Website Administrator: Ms R. Formsoa